جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸ ساعت ۵:۰۹

تبلیغات

سرویس: حواشی
 |  ۱۴/ دی/ ۱۳۸۷ - ۱۲:۱۸
  |   نظرات: بدون نظر
138 نفر بازدید

بر عکس نهند نام زنگی کافور

مرجع خبری پرسپولیس(۱۹:۲۵):

هنوز هم حرف های حجت الاسلام علی پور برایم سنگین است !

چند روزی است که از درگذشت زنده یاد منوچهر لطیف  کارشناس کشتی و روزنامه نگار بزرگ کشورمان گذشته است بخاطر دار م در یکی از جلسه های انجمن رو ز نامه نگاران و خبر نگاران و عکاسان ورزشی استاد عطالله بهمنش  در مو ر د منو چهر لطیف این جمله را گفت ” بر عکس نهند نام ز نگی کافور ” و در ادامه گفت نام او لطیف است و لی  در مور د کشتی می نویسد به نظر می آید حدیث ” بر عکس نهند نام ز نگی کافور ” در بسیاری از مسائل دیگر نیز  وجو د دارد بعنو ان مثال حکایت معاو نت فر هنگی ساز مان لیگ است.

ساز مان لیگ که در امر بر نامه های لیگ امروز با معضلی به نام دار بی مو اجه شده است و یک بار دیدار دار بی را در آستانه بازی با عر بستان و در بار دو م دو ر و ز بعد از بازی با کر ه جنو بی می گذارد و در است چگو نه در امو ر دیگر مداخله کر ده و می گو یند معاو نت فر هنگی  و مشاور فر هنگی دارد که ر و زی فر هنگ را در نداشتن مدل خاصی از ریش می داند و در رو ز دیگر به ناگهان از طر فداران باشگاه پرسپو لیس را بی اخلاق و ر و ند فر هنگی این باشگاه را با تغییر مدیر یت حبیب کاشانی رو به نزو ل می داند؟ باید پر سید و ضعیت فر هنگی باشگاه پرسپو لیس  چه تفاو تی نسبت به ز مان کاشانی کر ده است ؟ آیا بی اخلاقی که مشاهده می شو د ارتباط به تغییر مدیر یت داشته است ؟ یعنی باید گفت باشگاه پرسپو لیس در ز مان کاشانی در و ضعیت عالی فر هنگی بو د ه و به یک بار ه دچار افت و نزو ل شده است ؟ آیا شکستن کامپیو تر افشین قطبی در ز مان مدیر یت کاشانی  اتفاق نیافتاد ؟آیا شاد مانی غیر اصو لی  در هنگام قهر مانی در ز مان کاشانی نبو د ؟ آیا داستانهای شیث و مامانی و نیکبخت در ز مان مدیریت  کاشانی نبو د ؟پس این تفاو ت  فر هنگی و نزو ل فر هنگ چه زمانی  حس شد ؟آیا بحث جناب علیپو ر که حالا عنو ان معاو نت فر هنگی ساز مان لیگ ایشان هم جعلی دانسته و فقط به عنو ان مشاو ره ایشان بسنده کر د ند  بحث فر هنگی است و یا انتقاد با گر و ه مدیر یتی جدید است  به نو عی یار کشی است ؟که اگر دو مین  گز ینه باشد که به نظر می ر سد چنین است خو د این کار یعنی پیش کشیدن بهانه ” ضعف فر هنگی بعلت تغییر مدیریت ” به سبب ” علاقمندی به مدیر یت سابق ” خو د یک کار غیر فر هنگی نیست ؟از جناب علیپو ر باید پر سید خو د جنابعالی در چه جایگاه فر هنگی و سابقه فر هنگی هستید که رو زی منشو ر فر هنگی و ضع می کنید که تنها مو ارد مشخص آن چگو نگی نو ع آرایش ریش است و و قتی متوجه می شو یم خو د جناب سر مر بی تیم ملی از همان آرایش ر یش بهر ه گر فته از خیر آن می گذر ید ؟ آیا این نو ع نگر ش به فر هنگ در میان  اظهارات یک معاو ن فر هنگی خو د حدیث ” بر عکس نهند نام ز نگی کافو ر ” را تداعی نمی کند ؟ و از سو ی دیگر چر ا این مسئله بی فر هنگی تنها در مو ر د پرسپو لیس دیده و بزر گنمائی می شو د آیا تیمهای دیگر لیگ و اهانتهائی که در بیشتر شهر ستانها به باز یکنان و تیمها می شو د قابل اغماض بو ده است ز یرا  که جناب علیپو ر از دست اندر کاران امو ر فر هنگی ز مان دادکان بو ده اند و با مدیر یت فعلی پرسپو لیس به گو نه ای در یک ر استای فکری قرار ندارند ؟اصولا و قتی فو تبال ما آن گو نه از ضعف فر هنگی ر نج می بر د که در هنگام تمامی باز یها و حتی باز یهای ملی و دو ستانه و خیر خو اهانه تماشاگر ان به بد تر ین شکل ممکن از ز بان پارسی استفاد ه می کنند آیا بزر گ نمائی و نام بر د ن از یک باشگاه خاص به صر ف تغییر مدیریت یک کار کاملا غیر فر هنگی نیست ؟آیا ر فتار های دیگر  تیمها را ندیده اند ؟آیا انجام قضای حاجت باز یکن ابو مسلم   در هنگام بازی کار فر هنگی بو ده است که جناب علیپو ر به آن اشار ه نداشتند ؟آیا کتک ز د ن خبر نگار  در شیر از نباید از جانب ایشان مو ر د تو جه قر ار می گر فت  و یا این که چو ن در این مسئله نمی تو ان دفاعیه از کاشانی داشت باید از آن گذ ر کر د ؟آیا جناب علیپو ر نگاهی به دیگر قسمتهای  فو تبال نظیر رفتار های ر ئیس کمیته داو ری و در گیر یهای لفظی مر بیان (مر فاوی و ورمز یار ) و اتهام ز دن مر بیان به یکدیگر( مظلو می به قلعه نو ئی و حجازی به قلعه نو ئی )و.. نیز کر ده اند و یا آن که آنجا نیز چو ن بحث کاشانی مطر ح نیست باید از آن گذر کر د ؟ می گو ئیم بحث فر هنگی در باشگاه پرسپو لیس چو ن دیگر باشگاهها مشکل دارد اما با این مسئو لین فر هنگی باید انتظار دیگر می داشتیم ؟شاید باید تنها به همان سخن استاد بهمنش کفایت کر د که بسیاری از پستها و آدمهای شاغل در فوتبالمان  همان حکایت ” بر عکس نهند نام زنگی کافور ” است کار های او لیه خو د که تنظیم یک بر نامه منسجم برای انجام لیگ است این گو نه با چالش مو اجه

تبلیغات زیر خبر پاپ کل اخبار

 


ads


این مطلب را به اشتراک بگذارید sms whatsapp

پیشنهاد

تبلیغات

کسب و کار

دعوت به همکاری

همکاری با پرسپولیس نیوز

 

آمار بازدید:

بازدید امروز: 60340 بازدید

بازدید دیروز: 71065 بازدید

بازدید کل : 9145455 بازدید

افراد آنلاین: 44 نفر