چهارشنبه ۰۲ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۳:۳۸
تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات

دسته بندی : روزنامه ها

ت۱۵ دی ۱۳۸۹ ساعت: ۴:۴۳ سرویس: روزنامه ها

مرجع خبری و نگاهی به روزنامه های ورزشی

مرجع خبری پرسپولیس : نگاهی داریم بر نیم صفحه اول روزنامه های ورزشی چاپ امروز صبح کشور به روایت مرجع خبری پرسپولیس:

 

 

روی ادامه مطلب کلیک کنید…

 

http://www.perspolisnews.com/images/89/Daily2/dey/14/p13dey3.jpg
ت۱۴ دی ۱۳۸۹ ساعت: ۵:۵۱ سرویس: روزنامه ها

مرجع خبری و نگاهی به روزنامه های ورزشی +پرسپولیس

مرجع خبری پرسپولیس : نگاهی داریم بر نیم صفحه اول روزنامه های ورزشی چاپ امروز صبح کشور به روایت مرجع خبری پرسپولیس:

 


روی ادامه مطلب کلیک کنید…

 

ت۱۳ دی ۱۳۸۹ ساعت: ۴:۴۱ سرویس: روزنامه ها

مرجع خبری و نگاهی به روزنامه های ورزشی

مرجع خبری پرسپولیس : نگاهی داریم بر نیم صفحه اول تمامی روزنامه های ورزشی چاپ امروز صبح کشور به روایت مرجع خبری

 

 

روی ادامه مطلب کلیک کنید…

 

ت۱۲ دی ۱۳۸۹ ساعت: ۴:۳۸ سرویس: روزنامه ها

مرجع خبری و نگاهی به روزنامه های ورزشی

مرجع خبری پرسپولیس : نگاهی داریم بر نیم صفحه اول تمامی روزنامه های ورزشی چاپ امروز صبح کشور به روایت مرجع خبری

 

 

روی ادامه مطلب کلیک کنید…

 

ت۱۱ دی ۱۳۸۹ ساعت: ۴:۴۸ سرویس: روزنامه ها

مرجع خبری و نگاهی به روزنامه های ورزشی

مرجع خبری پرسپولیس : نگاهی داریم بر نیم صفحه اول تمامی روزنامه های ورزشی چاپ امروز صبح کشور به روایت مرجع خبری

 

 

روی ادامه مطلب کلیک کنید…

 

ت۱۰ دی ۱۳۸۹ ساعت: ۵:۲۱ سرویس: روزنامه ها

مرجع خبری و نگاهی به روزنامه های ورزشی

مرجع خبری پرسپولیس: نگاهی می اندازیم به روزنامه های ورزشی چاپ صبح امروز در پایتخت به روایت مرجع خبری پرسپولیس

 

 

روی ادامه مطلب کلیک کنید…

 

ت۹ دی ۱۳۸۹ ساعت: ۵:۱۸ سرویس: روزنامه ها

مرجع خبری و نگاهی به روزنامه های ورزشی

مرجع خبری پرسپولیس: نگاهی می اندازیم به روزنامه های ورزشی چاپ صبح امروز در پایتخت به روایت مرجع خبری پرسپولیس

 

 

روی ادامه مطلب کلیک کنید…

 

ت۸ دی ۱۳۸۹ ساعت: ۵:۰۸ سرویس: روزنامه ها

مرجع خبری و نگاهی به روزنامه های ورزشی

مرجع خبری پرسپولیس: نگاهی می اندازیم به روزنامه های ورزشی چاپ صبح امروز در پایتخت به روایت مرجع خبری پرسپولیس

 

 

روی ادامه مطلب کلیک کنید…

 

ت۷ دی ۱۳۸۹ ساعت: ۶:۵۱ سرویس: روزنامه ها

مرجع خبری و نگاهی به روزنامه های ورزشی+ پیروزی

مرجع خبری پرسپولیس: نگاهی می اندازیم به روزنامه های ورزشی چاپ صبح امروز در پایتخت به روایت مرجع خبری پرسپولیس:

 

 

روزنامه پیروزی اضافه شد.

روی ادامه مطلب کلیک کنید…

 

 

ت۶ دی ۱۳۸۹ ساعت: ۶:۱۶ سرویس: روزنامه ها

مرجع خبری و نگاهی به روزنامه های ورزشی

مرجع خبری پرسپویس : نگاهی می اندازیم به تمامی روزنامه های ورزشی چاپ صبح امروز یکشنبه پنجم دی ماه در پایتخت به روایت مرجع خبری پرسپولیس :

 

 

روی ادامه مطلب کلیک کنید…

ت۵ دی ۱۳۸۹ ساعت: ۵:۲۳ سرویس: روزنامه ها

مرجع خبری و نگاهی به روزنامه های ورزشی

مرجع خبری پرسپولیس : نگاهی داریم بر نیم صفحه اول روزنامه های ورزشی چاپ امروز صبح کشور/تمامی روزنامه های ورزشی

 

 

 

روی ادامه مطلب کلیک کنید…

 

ت۳ دی ۱۳۸۹ ساعت: ۵:۲۰ سرویس: روزنامه ها

مرجع خبری و نگاهی به روزنامه های ورزشی

مرجع خبری پرسپولیس : نگاهی داریم بر نیم صفحه اول روزنامه های ورزشی چاپ امروز صبح کشور

 

 

روی ادامه مطلب کلیک کنید…

 

ت۲ دی ۱۳۸۹ ساعت: ۵:۲۲ سرویس: روزنامه ها

مرجع خبری و نگاهی به روزنامه های ورزشی

مرجع خبری پرسپولیس : نگاهی داریم بر نیم صفحه اول روزنامه های ورزشی چاپ امروز صبح کشور

 

 

روی ادامه مطلب کلیک کنید…

 

ت۱ دی ۱۳۸۹ ساعت: ۵:۳۷ سرویس: روزنامه ها

مرجع خبری و نگاهی به روزنامه های ورزشی

مرجع خبری پرسپولیس : نگاهی داریم بر نیم صفحه اول روزنامه های ورزشی چاپ امروز صبح کشور

 

 

روی ادامه مطلب کلیک کنید…

 

ت۳۰ آذر ۱۳۸۹ ساعت: ۵:۲۷ سرویس: روزنامه ها

مرجع خبری و نگاهی به روزنامه های ورزشی

مرجع خبری پرسپولیس : نگاهی داریم بر نیم صفحه اول روزنامه های ورزشی چاپ امروز صبح کشور

 

 

روی ادامه مطلب کلیک کنید…

 

ت۲۹ آذر ۱۳۸۹ ساعت: ۸:۴۱ سرویس: روزنامه ها

مرجع خبری و نگاهی به روزنامه های ورزشی

مرجع خبری پرسپولیس : نگاهی داریم بر نیم صفحه اول روزنامه های ورزشی چاپ امروز صبح کشور

 


 

روی ادامه مطلب کلیک کنید…

 

ت۲۸ آذر ۱۳۸۹ ساعت: ۵:۱۹ سرویس: روزنامه ها

مرجع خبری و نگاهی به روزنامه های ورزشی

مرجع خبری پرسپولیس : نگاهی داریم بر نیم صفحه اول روزنامه های ورزشی چاپ امروز صبح کشور

 

 

روی ادامه مطلب کلیک کنید…

 

ت۲۴ آذر ۱۳۸۹ ساعت: ۵:۱۷ سرویس: روزنامه ها

مرجع خبری و نگاهی به روزنامه های ورزشی

مرجع خبری پرسپولیس : نگاهی داریم بر نیم صفحه اول روزنامه های ورزشی چاپ امروز صبح کشور

 

 

روی ادامه مطلب کلیک کنید…

 

ت۲۳ آذر ۱۳۸۹ ساعت: ۴:۵۹ سرویس: روزنامه ها

مرجع خبری و نگاهی به روزنامه های ورزشی

مرجع خبری پرسپولیس : نگاهی داریم بر نیم صفحه اول روزنامه های ورزشی چاپ امروز صبح کشور/ تمامی روزنامه های ورزشی چاپ امروز صبح

 

 

روی ادامه مطلب کلیک کنید…

 

ت۲۲ آذر ۱۳۸۹ ساعت: ۵:۱۸ سرویس: روزنامه ها

مرجع خبری و نگاهی به روزنامه های ورزشی

مرجع خبری پرسپولیس : نگاهی داریم بر نیم صفحه اول روزنامه های ورزشی چاپ امروز صبح کشور/ تمامی روزنامه های ورزشی چاپ امروز صبح

 

 

روی ادامه مطلب کلیک کنید…

 

ت۲۱ آذر ۱۳۸۹ ساعت: ۵:۱۹ سرویس: روزنامه ها

مرجع خبری و نگاهی به روزنامه های ورزشی +پرسپولیس

مرجع خبری پرسپولیس : نگاهی داریم بر نیم صفحه اول روزنامه های ورزشی چاپ امروز صبح کشور/ تمامی روزنامه های ورزشی چاپ امروز صبح

 

 

روی ادامه مطلب کلیک کنید…

 

ت۱۹ آذر ۱۳۸۹ ساعت: ۵:۰۰ سرویس: روزنامه ها

مرجع خبری و نگاهی به روزنامه های ورزشی + پرسپولیس

مرجع خبری پرسپولیس : نگاهی داریم بر نیم صفحه اول روزنامه های ورزشی چاپ امروز صبح کشور/ تمامی روزنامه های ورزشی چاپ امروز صبح

 

 

روی ادامه مطلب کلیک کنید…

 

ت۱۸ آذر ۱۳۸۹ ساعت: ۵:۲۳ سرویس: روزنامه ها

مرجع خبری و نگاهی به روزنامه های ورزشی

مرجع خبری پرسپولیس : نگاهی داریم بر نیم صفحه اول روزنامه های ورزشی چاپ امروز صبح کشور/ تمامی روزنامه های ورزشی چاپ امروز صبح

 

 

روی ادامه مطلب کلیک کنید…

 

ت۱۷ آذر ۱۳۸۹ ساعت: ۴:۴۴ سرویس: روزنامه ها

مرجع خبری و نگاهی به روزنامه های ورزشی

مرجع خبری پرسپولیس : نگاهی داریم بر نیم صفحه اول روزنامه های ورزشی چاپ امروز صبح کشور

 

 

روی ادامه مطلب کلیک کنید…

 

پیشنهاد

رپرتاژ
کانال تلگرام

کانال تلگرام پرسپولیس نیوز

تبلیغات

لیگ قهرمانان
یک هشتم نهایی
دوشنبه 17 اردیبهشت
الجزیره امارات 2-3 پرسپولیس 20:00
السد قطر 1-2 الاهلی عربستان 20:45
سه‌شنبه 18 اردیبهشت
ذوب آهن 0-1 استقلال 19:15
العین امارات 4-2 الدحیل قطر 20:45
دوشنبه 24 اردیبهشت
پرسپولیس 0-1 الجزیره امارات 19:30
الاهلی عربستان 2-2 السد قطر 22:10
سه‌شنبه 25 اردیبهشت
الدحیل قطر 1-4 العین امارات 20:00
استقلال 1-3 ذوب آهن 20:45
گروه C
سه‌شنبه 24 بهمن
پرسپولیس 0-3 نسف قرشی 17:15
الوصل امارات 2-1 السد قطر 18:30
سه‌شنبه 1 اسفند
نسف قرشی 0-1 الوصل امارات 16:30
السد قطر 1-3 پرسپولیس 19:00
دوشنبه 14 اسفند
نسف قرشی 0-1 السد قطر 17:00
پرسپولیس 0-2 الوصل امارات 17:15
سه‌شنبه 22 اسفند
الوصل امارات 1-0 پرسپولیس 18:45
السد قطر 0-4 نسف قرشی 18:45
دوشنبه 13 فروردین
نسف قرشی 0-0 پرسپولیس 19:00
السد قطر 1-2 الوصل امارات 20:30
دوشنبه 27 فروردین
پرسپولیس 0-1 السد قطر 19:30
الوصل امارات 2-1 نسف قرشی 19:30

تيم

بازی

تفاضل

امتياز

1

پرسپولیس

6 5 13

2

السد

6 6 12

3

نسف قرشی

6 4- 10

4

الوصل

6 7-

0

بازی قبلی


بازی قبلی پرسپولیس

لیگ برتر
هفته 30
جمعه 7 اردیبهشت
سیاه جامگان 1-0 پارس جنوبی 17:00
پیکان 2-1 سایپا 17:00
سپاهان 1-0 استقلال 17:00
نفت تهران 1-0 ذوب آهن 17:00
گسترش فولاد 0-0 پدیده 17:00
فولاد 1-0 تراکتورسازی 17:00
پرسپولیس 0-3 سپیدرود 19:15
نفت آبادان 3-3 استقلال خ 18:00
جدول لیگ

تيم

بازی

تفاضل

امتياز

1

پرسپولیس

۳۰

۳۳

۶۴

2

ذوب آهن

۳۰

۱۶

۵۵

3

استقلال

۳۰

۲۵

۵۴

4

سایپا

۳۰

۶

۵۴

5

پارس جنوبی

۳۰

۱۰

۴۷

6

پیکان

۳۰

۶

۴۵

7

فولاد

۳۰

۱

۴۴

8

نفت آبادان

۳۰

۰

۴۰

9

گسترش فولاد

۳۰

۳۷

10

تراکتورسازی

۳۰

۳۴

11

پدیده

۳۰

۰

۳۳

12

استقلال خوزستان

۳۰

-۱۷

۳۱

13

سپیدرود

۳۰

-۱۵

۳۰

14

سپاهان

۳۰

۲۹

15

نفت تهران

۳۰

-۱۸

۲۴

16

سیاه جامگان

۳۰

-۳۱

۱۵

جدول کامل

آمار بازدید:

بازدید امروز: 123051 بازدید

بازدید دیروز: 146949 بازدید

بازدید کل : 60279080 بازدید

افراد آنلاین: 697 نفر

advert