سه شنبه 6 اسفند (15:31)

مرجع خبری پرسپولیس : نه گانه پرسپولیس – برق .

اين رسم هر ساله ليگ بر تر گو ئي امسال نيز قصد تكرار دارد . اين رسمي مي گويد هر قهرماني در سال بعد از قهرماني به سختي از افتخار حفظ قهرماني سر باز مي زند و حتي تا آستانه حقارت نيز  در سال بعد از قهر ماني مي رو د اين حكايت را بارها قهرمانان ليگ برتر تكرار نموده اند و گو ئي اين بار نوبت پرسپوليس است كه اين حكايت را تكرار كند پرسپوليس در روزي با برق به تساوي ر سيد كه همگان ديدند علي رغم تلاش بي وقفه وينگادا و همكارانش بر روي نيمكت رهبري سر خها  در جهت افزايش نيروي تهاجمي و بر تري طلبي باز اين بازيكنان سرخ بودند كه به كم قناعت كردند و تيم قهرمان سال گذشته را بيش از پيش از تكرار و  دفاع از مقام قهرماني دور نمودند براستي بر سر اين پرسپوليس در بازي در برابر برق چه آمد؟ با هم نگاهي به پرسپوليس  روز باي با برق مي اندازيم

/ بعد از حضور وينگادا تيم پرسپوليس تكرار تاكتيك قديمي كه بعد از مصطفي دنيزلي و تا آمدن وينگادا بود  و آن ارسال سانتر هاي بي پايان بر روي دروازه حريفان بود را به فراموشي سپرد بازيكنان ارتش سرخ در  دو بازي با ابو مسلم و استقلال بخوبي نشان دادند كه از راه سرعت و حركات زميني ميل به رسيدن به دروازه حريف را دارند اما زمين نامناسب حافظيه شيراز استفاده از اين تاكتيك را به سر خها نداد و علي رغم اين كه وينگادا از مردان سرعتي ونظير محمد- نوروزي – عسگر بهره جست و بازيكن قدرتي چون نيكبخت را نيمكت نشين نمو د اما زمين به شاگردان وينگادا اين فر صت را نداد

2/پرسپوليس در فاز تهاجمي تيمش از دو مهره كليدي به نامهاي كريمي و پتروويچ محروم بود عدم حضور  اين مردان تكنيكي در تركيب سر خها  باعث شد كه انتقال توپ از فاز دفاع به حمله با مشكلات ز يادي مواجه شود و مرداني چو ن باقري و محمد و زارع بدون حضور اين دو بازيكن( كريمي – پتروويچ ) بسيار سر در گم در زمين عمل مي كردند

3/ ياران پرسپوليس خيلي زود دست از تهاجم كشيدند مردان ارتش سر خ بعد از زدن گل تنها ميل به دفع توپ داشته و از تهاجم گريزان بودند و حتي سه تعويض كاملا تهاجمي وينگادا كه باعث حضور مرداني چو ن منصوري بجاي نوري و نيكبخت به جاي نوروزي و خير خواه شد باز هم اين رو حيه شكننده و محتاط مردان داخل ميدان را ترميم نكرد.

4/در نزد سر خها بر خي از بازيكنان با خستگي  مواجه هستند و شايد كهولت سن و استمرار بازيها با توجه به سن آنان باعث شده كه آنها از بعد آمادگي دچار مشكل شوند بازيكني چو ن باقري در اين بازي بسيار كم فرو غ بو د باقري نه پاسهاي مناسبي داد و نه شوتهاي مناسبي زد و در در گيريها اكثرا بازنده بود و اين كه چرا 90 دقيقه در ميدان بود سوالي بودكه بسياري شايد نتوانند جوابي براي آن بيابند همين مسئله براي رحمان ر ضائي نيز وجو دارد ر حمان ر ضائي براستي با خطاهاي بي مورد خو د مشكلات ز يادي بر اي سر خها در اين بازيها بوجو د آورده است .كهولت سن و نا آمادگي رحمان باعث شده كه علي رغم رفع اشكال بسياري از كاستيهاي خط دفاعي سر خها باز هم اين خط دچار تزلزل باشد سوال اين است كه با توجه به شرايط رحمان آيا بهتر نيست از آتسو كه هر بار كه به ز مين آمده داراي شرايطي به مراتب بهتر از رحمان بوده استفاده شود ؟

5/ به نظر مي آيد كه نيمكت سر خها و مردان دوم تركيب پرسپو ليس به هيچ عنو ان در حد اين تيم نباشند نگاهي به مرداني چو ن خير خواه و عسگر و نوروزي بخوبي بيان گر اين مسئله هست كه پرسپوليس در صورت افت بازيكنان اصلي خود جانشينان مناسبي ندارد و علي رعم شعار هاي اول فصل مبني بر كهكشاني بود ن سر خها اين تيم دچار كمبود يار مي باشد و حال با افت نيكبخت و منصوري كاهش آمادگي باقري ونوري و دوري بازيكني چو ن خليلي از ميادين اين مسئله بيشتر نمايان است

6/ بي انگيزگي در نزد ياران سر خ چه تو جيهي دارد ؟آيا آنان از ياد بر ده اند كه در دقيقه 96 آخرين بازي فصل گذشته قهرماني را از سپاهان گر فته بودند ؟ اين گونه بي رمق بازي كردن پرسپوليسيها ناشي از چيست ؟آيا مشكلات مالي سرخها عامل اصلي اين بي انگيزگيها نيست؟

7/ در كنار همه اين عوامل نگاهي جدي به تيم برق و خصو صا بازي اين تيم در نيمه او ل بايد داشت براستي اين تيم برق اگر بتواند بازي نيمه اول خو د در برابر پرسپوليس را همو اره داشته باشد آيا باز هم بايد نگران سقوط باشد ؟ مرداني چو ن كريميان و عابديني نژاد و ستار زارع و فر يد عابدي و… مرداني هستند كه مي تو انند سهميه استان فارس را در ليگ بر تر همچنان دو گانه نگاه دارند؟

8/ در مورد داوري اين بازي بود بعد از  قضاوت داربي توسط داور ايراني بسياري از نگاهها نسبت به داوري در ايران مثبت تر شد اما اين همه تزلزل و دو گانگي و ترديد در تصميمها در نزد بازي پرسپو ليس و بر ق آيا اجازه خو اهد داد اين نگاه مثبت ادامه يابد؟

پرسپو ليس 2 امتياز از دست داد تا امرو ز بسياري از طر فدارانش را حتي به كسب  عنو ان نايب قهرماني هم نتو اند دلخوش كند.

9/و سوال آخر در مورد فرشاد پيوس است براستي فر شاد پيوس با انجام اين گونه تعويضهاي اشتباه نبايد طرفداران فوتبال فارس را بيش از پيش  نبايد نگران آينده تيم برق كند ؟ فر شاد پيوس با اين سر در گمي و رو حيه محافظه كارانه اش حديث بازيكن خوب و مر بي بد را تكرار نمي كند؟!

 

برای ثبت نظرات خود بدون نیاز به تایید عضو کانال تلگرام پرسپولیس نیوز شوید(کلیک کنید)