یکشنبه ۱۳ بهمن (۱۸:۴۶)

مرجع خبری پرسپولیس : پرسپولیس می تواند بدون آقایان هم راهش را پیدا کند .

پرسپولیس امروز یک جهان پر از ابهام و پرسش است دامنه سوالهای فراو انی که پیرامو ن پرسپولیس و نحو ه مدیریت فنی و غیر فنی پرسپولیس وجود دارد آنقدر گسترده است که شاید بتو اند هزارن ساعت از برنامه های کنکاش مسائل فوتبال را طلب کند و میلیونها اس ام اس را به بازی گیرد!!اما در این مجال تنها فر صتی است که به برخی از این سوالها بپردازیم و در پایان تمامی این سو الها یک جو اب برای سوال آخر بیابیم نگاهی به برخی از سوالهای پرسپولیس بی افکنیم
۱/چرا پرسپولیس با ترکیبی از نا آماده ها به زمین می آید ؟ حضور ثابت نیکبخت و منصوری و باقری ها از آغاز بازی در زمین و نشستن مجدد بازیکنانی چون پتروویچ و شیری و آتسو به چه دلیل است ؟
۲/  تاکتیک” سنگ مفت و گنجشک مفت ” پرسپولیس  تا چه زمانی ادامه خو اهد داشت ؟ عدم سرعت به بازی و پاسهای فراو ان اشتباه و بی برنامگی بر روی ضربه های کاشته و عدم مو قعیت طلبی … تا چه هنگام در پرسپولیس وجود خواهد داشت ؟
۳/تعویضهای پرسپولیس بر چه مبنائی است ؟تیمی که نیازمند پیروزی است و می بیند تیم مقابلش با ۹ بازیکن دفاع می کند آیا باید همچنان با ۴ مدافع بازی نماید ؟حضور خیرخو اه در زمین چه توجیهی داشت ؟
۴/دروازه بانی چو ن حقیقی باید در اوایل کار در پرسپولیس این گونه علاقمند به حو اشی داشته و با سینه تو پهای ارسالی را کنترل کند و بعد در صحنه ای قادر نباشد با یک شوت زیر توپ دروازه پرسپو لیس را با خطر مواجه نسازد؟ اشتباهات بچه گانه حقیقی تا به چه هنگام ادامه دارد؟
۵/ترکیب پرسپولیس چه زمانی روشن خواهد شد ؟ تیمی چون پرسپولیس بعد از ۲۴ بازی هنوز نمی داند علیرضا محمد دفاع راست باید باشد و یا در دفاع چپ بازی کند ؟ تیمی چو ن پرسپو لیس نمی داند دفاع چپش محمد است یا نوری و یا شیری ؟ تیمی چون پرسپولیس نمی داند دفاع راستش زارعی است و یا محمد ؟ تیم چون پرسپولیس نمی داند دو هافبک میانیش چه کسی است ؟ هافبک راستش کیست ؟و هافبک چپ و زوج توره چه کسانی هستند؟ آیا این تیم واقعا تیم است ؟
۶/تیمی چون پرسپو لیس چرا باید این گونه کودکانه اخطار بگیرد و اخراجی داشته باشد؟
۷/چرا سرمربی این تیم گناه بی برنامگی تیمش را به گردن تماشاچیان می اندازد ؟

۸/چرا این تیم این گونه با ضعف مدیریت مو اجه است ؟ آیا درد پرسپو لیس تنها اخراج مصطفوی بود ؟ دیگر اعضای این هییت مدیره مردانی چو ن آخوندی و نژاد فلاح و فرخزادی در این تیم چه کاربردی دارند ؟ چرا رئیس مجمع این تیم علی آبادی مدیری کار بلد چو ن کاشانی را عوض کرد ؟ و چرا مدیری با کار نامه سراسر تجدیدی و رفوزگی نظیر عباس انصاری فرد به این تیم بحران زده آمد؟
۹/ گناه علی کریمی چیست ؟علی کریمی می گوید در این تیم تنها پولهای هدایتی کار می کند و بقیه مدیران این تیم تماشاچیان پر ادعائی بیش نیستند آیا این گفته نادرست است ؟ کریمی می گوید تغییر مدیرعامل کارایی نداشته است آیا این حرف اشتباه است ؟ کریمی می گوید در این تیم بر ای استخدام مربی دلالیزم بالاترین فاکتور انتخاب است آیا اونادرست می گوید ؟ چرا باید کریمی اخراج شو د ؟ آیا باید دیگر بازیکنان و طر فداران و ر سانه ها نسبت به این اخراج بی تفاو ت باشند ؟
و….
۱۰/ چرا در پایان بازی مردم اعتراض به مدیر یت تیم از راس هرم تا نیمکت رهبری کردند ؟ جواب این سو ال را دیگر می دانیم ناکارایی و بی دانشی و عدم کفایت و بی تو جهی به خواست مردم و شعار گرائی و عدم صداقت و… باعث حیا کن و رها کن ها است این جو اب به طور حتم جو اب دلیل فریاد خشمی است که حتی در پایان بازی برده به ضرب آژان کشی بدست آمده است آقایان بجای کریمی باید با شما خداحافظی کرد پرسپولیس می تو اند بدون این آقایان راه خو د را بیابد اگر خودخواهی و بی تو جهی ها و مردم ستیزی ها مجالی به آنها دهد

نویسنده تورج عاطف با اندکی تغییر

 

برای ثبت نظرات خود بدون نیاز به تایید عضو کانال تلگرام پرسپولیس نیوز شوید(کلیک کنید)