دوشنبه ۷ بهمن (۱۵:۵۷)

مرجع خبری پرسپولیس : براستی پرسپولیس تا کی قرار است اینگونه شانسی وارد زمین شود ؟

یک تساوی دیگر در کرمان باعث شد که پرسپو لیس فاصله ای بیشتر از تکرار قهرمانی بگیرد حکایت پرسپولیس در بازیهای اخیر حکایت تکراری است پرسپولیس مشکل دار  درسیستم تدافعی و خط دفاعی اقدام به یک نو ع خودکشی تاکتیکی می کند پرسپولیسیها در طو ل بازیهای اخیر خو د بر اثر حوادث به گل می ر سند و بعد خو استار این هستند که بر اثر حوادث نیز این گل را حفظ نمایند نگاهی به بازیهای پرسپولیس در هفته های اخیر بیاندازید کدام یک از گلهای به ثمر رسیده پرسپولیس در این هفته ها از روی تاکتیک منسجمی به ثمر رسیده است؟

 پرسپولیس  در بازی با سایپا بر اثر یک اشتباه داوری در نگر فتن آفساید توره به گل می رسد و بعد آن گونه بر اثر اشتباه سپهر حیدری گل تساوی را می خورد و بیش از یک نیمه تمام سعی دارد دو باره بر اثر حادثه به گل بر سد که این اتفاق نمی افتد پرسپولیس دربازی با ذوب آهن چگونه به گل رسید؟ باز در اثر اشتباه خط دفاعی تیم و دو پنالتی باد آورده به یک گل می رسد پرسپولیس در بازی با فو لاد چگو نه به گل می رسد یاز هم یک جر قه و یک نقو ذ تاکنیکی علی کریمی و یک پنالتی باز به گل می ر سد پرسپولیس در بازی با مس چگونه به گل رسید باز یک حرکت انفرادی کریمی این تیم را به گل می ر ساند اما پرسپولیس درهمه این بازیها سعی دارد همان گو نه که تصادفی به گل می ر سد با تکیه بر خط دفاعی ضعیف خو د تصادفی هم حفظ گل کند اما تنها در بازی با فو لاد اشتباهات مردان تهاجمی فو لاد باعث می شود که این تصادف شو م بر ای پرسپولیس و طر فدارانش به وقوع نپیوندد.

 اما در بازی با سایپا و ذوب آهن و مس این اتفاق می افتد می پرسیم تیمی که هیچ راه کار تاکتیکی بجز حرکات ناگهانی برخی از بازیکنانش خصو صا علی کریمی برای گشو دن درو ازه حریفانش ندارد آیا می تو اند در لیگ و جام حذفی و لیگ باشگاههای آسیا مو فق باشد ؟ تیمی که با افت بازیکنانی چو ن باقری و نیکبخت و شیری ومنصوری و بادامکی و واعظی ..رو به رو است و مردان کار آمدی چو ن پتروویچ و آتسو را بی هیچ دلیل منطقی به روی نیمکت تبعید کرده می تو اند در ادامه راه موفق شود ؟ تیمی که نمی داند سر انجام بعد از این همه بازی دفاع راست و چپش چه کسانی هستند و یا زو جی منسجمی در قلب دفاع ندارد و هنو ز نمی داند که باید با سیستم ۲-۴-۴ و یا ۱-۳-۲-۴ به میدان رو د می تو اند نشانی از یک تیم در حال پیشر فت ارائه دهد ؟

تیمی که از بعد سر عت و شرایط بدنی و آمادگی جسمی بازیکنانش دچارمعضل هستند باز می تو اند دلخوش به اعتماد مدیر عامل و هییت مدیره به کادر فنی باشد ؟تیمی که نمی تو اند در طو ل این باز یها به تعداد تعویضهای مجاز یک بازی تعویضهای مناسب داشته باشد می تو اند در بحبوهه بازیهای مهم تر از سایپا و ملو ان و فولاد و مس بتو اند گره گشای مشکلات تاکتیکی خو د باشد ؟ بر استی بازگشت پرسپولیس به دوران علی اصغری را  به قدر کافی مشاهده نکرده ایم ؟ نگاهی به سانتر های بی هدف و سر عت پایین و پاسهای کو تاه و عرضی زیاد و پاسهای طو لی پر اشتباه این تیم بیاندازید آیا شما را یاد دوران تلخ قبل از دنیزلی نمی افتید ؟نگاهی به حرکات نعیم سعداوی در کنار زمین بیاندازید او به نو عی ناصر ابر اهیمی را به یاد شما نمی آورد ؟

براستی پرسپولیس تا به کی قرار است این گو نه شانسی وارد زمین شو د حتی در بهترین روز بازیهای پرسپولیس در این فصل یعنی بازی با پاس همدان که همگان می بینند پاس به طرز وحشتناکی افت کرده است هم شاهد بو دیم اگر پرسپولیس در نیمه او ل گنجشک اقبالش بلند پرو از نبو د شاید هیچگاه در نیمه دو م و روی سه اشتباه مدافعین پاس به گل نمی ر سید ؟ در بازی با مس کرمان پرسپولیس چه دستور تاکتیکی در نیمه او ل داشت ؟ دستور تاکتیکی نیمه دوم پرسپو لیس بغیر از دفاع مطلق چو ن بازی با فو لاد چه بو د ؟ این تاکتیک شانسی گل بز ن و بعد امید داشته باش که شانسی این گل حفظ شو د می تو اند پرسپولیس را به جائی ر ساند ؟ همه می دانیم حدیث سنگ مفت و گنجشک مفت راه کار مو فقی هیچگاه نبو ده است و نخو اهد بو د ؟ پس آیا بهتر نیست پرسپولیس به فکر تغییرات کلی باشد ؟

نویسنده : تورج عاطف

 

برای ثبت نظرات خود بدون نیاز به تایید عضو کانال تلگرام پرسپولیس نیوز شوید(کلیک کنید)