دوشنبه 7 بهمن (15:57)

مرجع خبری پرسپولیس : براستی پرسپولیس تا کی قرار است اینگونه شانسی وارد زمین شود ؟

يك تساوي ديگر در كرمان باعث شد كه پرسپو ليس فاصله اي بيشتر از تكرار قهرماني بگيرد حكايت پرسپوليس در بازيهاي اخير حكايت تكراري است پرسپوليس مشكل دار  درسيستم تدافعي و خط دفاعي اقدام به يك نو ع خودكشي تاكتيكي مي كند پرسپوليسيها در طو ل بازيهاي اخير خو د بر اثر حوادث به گل مي ر سند و بعد خو استار اين هستند كه بر اثر حوادث نيز اين گل را حفظ نمايند نگاهي به بازيهاي پرسپوليس در هفته هاي اخير بياندازيد كدام يك از گلهاي به ثمر رسيده پرسپوليس در اين هفته ها از روي تاكتيك منسجمي به ثمر رسيده است؟

 پرسپوليس  در بازي با سايپا بر اثر يك اشتباه داوري در نگر فتن آفسايد توره به گل مي رسد و بعد آن گونه بر اثر اشتباه سپهر حيدري گل تساوي را مي خورد و بيش از يك نيمه تمام سعي دارد دو باره بر اثر حادثه به گل بر سد كه اين اتفاق نمي افتد پرسپوليس دربازي با ذوب آهن چگونه به گل رسيد؟ باز در اثر اشتباه خط دفاعي تيم و دو پنالتي باد آورده به يك گل مي رسد پرسپوليس در بازي با فو لاد چگو نه به گل مي رسد ياز هم يك جر قه و يك نقو ذ تاكنيكي علي كريمي و يك پنالتي باز به گل مي ر سد پرسپوليس در بازي با مس چگونه به گل رسيد باز يك حركت انفرادي كريمي اين تيم را به گل مي ر ساند اما پرسپوليس درهمه اين بازيها سعي دارد همان گو نه كه تصادفي به گل مي ر سد با تكيه بر خط دفاعي ضعيف خو د تصادفي هم حفظ گل كند اما تنها در بازي با فو لاد اشتباهات مردان تهاجمي فو لاد باعث مي شود كه اين تصادف شو م بر اي پرسپوليس و طر فدارانش به وقوع نپيوندد.

 اما در بازي با سايپا و ذوب آهن و مس اين اتفاق مي افتد مي پرسيم تيمي كه هيچ راه كار تاكتيكي بجز حركات ناگهاني برخي از بازيكنانش خصو صا علي كريمي براي گشو دن درو ازه حريفانش ندارد آيا مي تو اند در ليگ و جام حذفي و ليگ باشگاههاي آسيا مو فق باشد ؟ تيمي كه با افت بازيكناني چو ن باقري و نيكبخت و شيري ومنصوري و بادامكي و واعظي ..رو به رو است و مردان كار آمدي چو ن پتروويچ و آتسو را بي هيچ دليل منطقي به روي نيمكت تبعيد كرده مي تو اند در ادامه راه موفق شود ؟ تيمي كه نمي داند سر انجام بعد از اين همه بازي دفاع راست و چپش چه كساني هستند و يا زو جي منسجمي در قلب دفاع ندارد و هنو ز نمي داند كه بايد با سيستم 2-4-4 و يا 1-3-2-4 به ميدان رو د مي تو اند نشاني از يك تيم در حال پيشر فت ارائه دهد ؟

تيمي كه از بعد سر عت و شرايط بدني و آمادگي جسمي بازيكنانش دچارمعضل هستند باز مي تو اند دلخوش به اعتماد مدير عامل و هييت مديره به كادر فني باشد ؟تيمي كه نمي تو اند در طو ل اين باز يها به تعداد تعويضهاي مجاز يك بازي تعويضهاي مناسب داشته باشد مي تو اند در بحبوهه بازيهاي مهم تر از سايپا و ملو ان و فولاد و مس بتو اند گره گشاي مشكلات تاكتيكي خو د باشد ؟ بر استي بازگشت پرسپوليس به دوران علي اصغري را  به قدر كافي مشاهده نكرده ايم ؟ نگاهي به سانتر هاي بي هدف و سر عت پايين و پاسهاي كو تاه و عرضي زياد و پاسهاي طو لي پر اشتباه اين تيم بياندازيد آيا شما را ياد دوران تلخ قبل از دنيزلي نمي افتيد ؟نگاهي به حركات نعيم سعداوي در كنار زمين بياندازيد او به نو عي ناصر ابر اهيمي را به ياد شما نمي آورد ؟

براستي پرسپوليس تا به كي قرار است اين گو نه شانسي وارد زمين شو د حتي در بهترين روز بازيهاي پرسپوليس در اين فصل يعني بازي با پاس همدان كه همگان مي بينند پاس به طرز وحشتناكي افت كرده است هم شاهد بو ديم اگر پرسپوليس در نيمه او ل گنجشك اقبالش بلند پرو از نبو د شايد هيچگاه در نيمه دو م و روي سه اشتباه مدافعين پاس به گل نمي ر سيد ؟ در بازي با مس كرمان پرسپوليس چه دستور تاكتيكي در نيمه او ل داشت ؟ دستور تاكتيكي نيمه دوم پرسپو ليس بغير از دفاع مطلق چو ن بازي با فو لاد چه بو د ؟ اين تاكتيك شانسي گل بز ن و بعد اميد داشته باش كه شانسي اين گل حفظ شو د مي تو اند پرسپوليس را به جائي ر ساند ؟ همه مي دانيم حديث سنگ مفت و گنجشك مفت راه كار مو فقي هيچگاه نبو ده است و نخو اهد بو د ؟ پس آيا بهتر نيست پرسپوليس به فكر تغييرات كلي باشد ؟

نویسنده : تورج عاطف

 

برای ثبت نظرات خود بدون نیاز به تایید عضو کانال تلگرام پرسپولیس نیوز شوید(کلیک کنید)