مرجع خبری پرسپولیس : هواى تازه : تغییرى خوب است که توأم با تحول باشد وگرنه اگر صفر برود و صفر بیاید، در واقع اتفاقى نمى افتد.

با بازگشت حبیب کاشانى به پرسپولیس، هوایى تازه در این تیم دمیده شده است. البته کاشانى قصد ماندن ندارد و صرفاً آمده تا پرسپولیس با حضور او دوران گذار از وضع کنونى به سمت آرامش را سپرى کند.حاج حبیب یک بار دیگر هم پرسپولیس را از یک انصارى فرد ها تحویل گرفت اما این مرتبه عضو شوراى شهر اصرار دارد که ماندنش در خانواده قرمزها موقتى است. کاشانى که نمى خواهد با پذیرش شغل دوم قانون را زیر پا بگذارد، تنها آمده تا حکم دولت انتقالى را ایفا کند، با این حال تردیدى نیست که اکثریت طرفدار پیدا شدن راهى هستند که منجر به مدیریت مجدد حاج حبیب در پرسپولیس شود.
نگران نباشید
در سازمان سعیدلو نگران اینکه چه کسى روى صندلى مدیرعاملى پرسپولیس خواهد نشست نباشید. بله! دیگر خبرى از داریوش ها نیست هر چند که حضور حاج حبیب موقتى اعلام شده اما همان گونه که سعیدلو براى بهبود اوضاع حکم درمان ارتش سرخ را داخل جیب مدیر مقتدرى چون کاشانى گذاشت، شک نکنید که حاج حبیب هم مأموریت تشکیل هیأت مدیره و انتخاب مدیرعامل جدید را به نحو احسن انجام خواهد داد و او کسى نیست که اجازه بدهد هر اسمى از صافى اش بگذرد.
اهمیت اخلاق
اوایل دوران مدیریت کاشانى اینکه «اخلاق مدارى» او مورد توجه هواداران و حامیانش قرار مى گرفت، حرص جامعه منتقدان را درمى آورد اما واقعیت این است که بخش عمده اى از موقعیت این مدیر را باید به پاى روحیات و اخلاقش نوشت.همین ۲ روز پیش که دعواى لفظى نسبتاً شدیدى میان باقرى با یکى از انصارى فرد ها در گرفت، کریم در پاسخ به اتهام «پولکى» بودنش گفت که در دوران مدیریت کاشانى به این دلیل که از او روراستى دیده حتى از جیبش هم براى پرسپولیس خرج کرده است.بله! اخلاق در جامعه اى که به دلیل ماهیت ماتریالیستى اش اخلاق گریز شده اهمیت و تأثیر ویژه اى دارد و شکى نیست که کاشانى در گزینش مدیرعامل جدید پرسپولیس این نکته را لحاظ خواهد کرد.
•••
همان گونه که از کاشانى انتظار انتخاب یک هیأت مدیره قوى را داریم، از یک هیأت مدیره قوى نیز مدیر عاملى بیرون خواهد آمد که بدون شک پرسپولیس مى تواند روى او براى ۳ ، ۴ سال آینده حساب باز کند.در واقع چون مردم ما عجولند و منتظرند تا تغییرات در اسرع وقت انجام شود، واگذارى روند اصلاحات به کسى که به دلیل قهرمانى با پرسپولیس از محبوبیت و مقبولیت خاصى برخوردار است، تاکتیک مناسبى بود که مى تواند براى گروهى که قرار است ارتش سرخ را درمان کنند زمان بخرد.آرى اگر سعیدلو مى خواست بلافاصله کسى را به عنوان جانشین انصارى فرد معرفى کند، این احتمال که به دلیل تعجیل در تغییر مرتکب اشتباه شود زیاد بود اما حالا اسم کاشانى جو را کنترل مى کند و پرسپولیس زمان این را که درست تصمیم بگیرد و بهترین ها را انتخاب کند به دست مى آورد.

 

برای ثبت نظرات خود بدون نیاز به تایید عضو کانال تلگرام پرسپولیس نیوز شوید(کلیک کنید)