هفته‌ی اول:

مس کرمان ۳-۳ پرسپولیس

استقلال ۱– ۰سپاهان

پیکان ۰۲مقاومت سپاسی

استقلال اهواز ۱۱ ابومسلم

راه آهن ۲۱ فولاد خوزستان

پاس همدان ۰۲ استیل آذین

شاهین بوشهر ۱۱ ملوان انزلی

صبای قم ۲۱ تراکتور سازی تبریز

ذوب آهن اصفهان ۰۳ سایپا

 

هفته‌ی دوم:

سپاهان ۳۰ مس کرمان

پرسپولیس ۱۱ استقلال اهواز

فولاد خوزستان ۱۱ پیکان

ابومسلم ۰۰ پاس

ملوان ۲۱ راه آهن

استیل آذین ۴۳ صبای قم

سایپا ۱۰ شاهین بوشهر

تراکتورسازی ۰۰ ذوب آهن

مقاومت سپاسی ۰۰ استقلال تهران

 

هفته‌ی سوم:‌ پنج شنبه ۲۹ مرداد

پاس همدان ۱ – ۲ پرسپولیس

استقلال اهواز۱ –۰ مس

جمعه ۳۰ مرداد

مقاومت سپاسی۳– ۱ سپاهان

پیکان ۴–۰ ملوان

صبا ۲–۱ ابومسلم

راه آ‌هن ۰–۱ سایپا

ذوب آهن ۳–۱ استیل آذین

شاهین ۲–۴ تراکتور

استقلال ۱–۰ فولاد خوزستان

 

هفته‌ی چهارم: پنج شنبه ۵ شهریور

ملوان ۰–۰ استقلال

جمعه ۶ شهریور

سپاهان ۴–۱ استقلال اهواز

پرسپولیس ۱–۰ صبا

سایپا ۰–۲ پیکان

ابومسلم ۱–۲ ذوب آهن

تراکتور ۲–۱ راه‌آهن

مس ۳–۲ پاس

فولاد ۱–۱ مقاومت

استیل آذین ۲–۱ شاهین

 

هفته‌ی پنجم:‌ جمعه ۱۳ شهریور ساعت ۲۱

شاهین ۱–۱ ابومسلم

پاس همدان ۲–۱ استقلال اهواز

دوشنبه ۱۶ شهریور ساعت ۲۱

فولاد خوزستان ۰–۰ سپاهان

ذوب آهن ۱–۱ پرسپولیس

پیکان ۱–۰ تراکتورسازی

استیل آذین ۱–۱ راه آهن

استقلال ۲–۱ سایپا

صبا ۱–۳ مس

مقاومت سپاسی ۴–۰ ملوان

 

هفته‌ی ششم:‌ یکشنبه ۲۲ شهریور ساعت ۲۱

سپاهان ۳–۱ پاس همدان

استیل آذین ۰–۱ پیکان

ابومسلم ۱–۱ راه آهن

تراکتور۱-۱ استقلال تهران

مس کرمان ۵– ۲ ذوب آهن

سایپا ۱- ۱ مقاومت سپاسی

ملوان ۱–۰ فولاد خوزستان

استقلال اهواز ۰–۱ صبا

هفته‌ی ششم:‌ دوشنبه ۲۳ شهریور ساعت ۲۱

پرسپولیس ۲–۲ شاهین

 

هفته‌ی هفتم:‌ جمعه ۲۷ شهریور ساعت ۲۱

استقلال ۲–۰ استیل آذین

هفته‌ی هفتم:‌ شنبه ۲۸ شهریور ساعت ۲۱

صبا ۲–۱ پاس

ذوب آهن ۵–۲ استقلال اهواز

پیکان ۲–۰ ابومسلم

شاهین ۴–۱ مس

هفته‌ی هفتم:‌ یکشنبه ۲۹ شهریور ساعت ۲۱

مقاومت سپاسی ۲–۲ ترا کتور

ملوان ۰–۰ سپاهان

راه آهن ۲–۲ پرسپولیس

فولاد خوزستان ۱–۱ سایپا

 

هفته‌ی هشتم:‌ پنج شنبه ۲ مهر

ابومسلم ۰–۵ استقلال

پاس ۱–۱ ذوب آ‌هن

هفته‌ی هشتم:‌ پنج شنبه ۲ مهر

سپاهان ۳–۱ صبا

پرسپولیس ۱–۲ پیکان

مس ۲–۲ راه‌آهن

استیل آذین ۱–۱ مقاومت

استقلال اهواز ۲–۲ شاهین

تراکتور ۱–۰ فولاد

سایپا ۳–۱ ملوان

 

هفته‌ی نهم:‌

سایپا ۲–۲ سپاهان

استقلال ۱–۱ پرسپولیس

پیکان ۰–۰ مس

مقاومت ۱–۱ ابومسلم

راه آهن ۱–۱ استقلال اهواز

فولاد خوزستان ۰–۱ استیل آذین

شاهین ۱–۱ پاس

ملوان ۱–۱ تراکتور

ذوب آ‌هن ۲–۱ صبا

 

هفته‌ی دهم:‌

ذوب آهن ۰–۰ سپاهان

پرسپولیس ۴–۲ مقاومت سپاسی

استقلال اهواز ۳–۱ پیکان

ابومسلم ۱–۱ فولاد خوزستان

پاس همدان ۰–۱ راه آهن

استیل آذین ۲–۲ ملوان

صبا ۴ –۰ شاهین

تراکتور ۱–۲ سایپا

مس۱-۲ استقلال

 

هفته‌ی یازدهم :‌

سپاهان ۳-۱ تراکتورسازی

فولاد خوزستان۰ – ۰ پرسپولیس

پیکان قزوین۲  -۲  پاس همدان

ملوان انزلی۳ – ۱ ابومسلم

راه آهن۱ – ۳صبا

سایپا کرج ۲-  ۲ استیل آذین

شاهین بوشهر۱ – ۱ذوب آهن

استقلال۲ – ۳استقلال اهواز

مقاومت۱ – ۱ مس کرمان

 

 

هفته‌ی دوازدهم:

شاهین ۱–۲ سپاهان

پرسپولیس ۱–۱ ملوان

صبا ۰–۰ پیکان

ابومسلم ۱–۱ سایپا

ذوب آ‌هن ۱–۲ راه آهن

استیل آذین ۲–۲ تراکتور

پاس همدان ۰–۰ استقلال

مس کرمان ۲–۰ فولاد خوزستان

استقلال اهواز ۰–۰ مقاومت سپاسی

 

هفته‌ی سیزدهم:‌

سپاهان ۰–۱ استیل آذین

سایپا ۰-۲ پرسپولیس

پیکان ۱–۱ ذوب آهن

تراکتور سازی ۱–۰ ابومسلم

استقلال تهران ۱–۱ صبا

ملوان ۲–۱ مس

مقاومت سپاسی ۱–۰ پاس

فولاد خوزستان ۱–۱ استقلال اهواز

راه آهن ۱–۲ شاهین

 

هفته‌ی چهاردهم :‌

راه آهن ۰–۱ سپاهان

پرسپولیس ۲–۱ تراکتور

شاهین ۰–۰ پیکان

ابومسلم ۲–۲ استیل آذین

ذوب آهن ۰–۱ استقلال تهران

مس کرمان ۳–۲ سایپا

صبا ۰–۰ مقاومت سپاسی

استقلال اهواز ۰–۱ ملوان

پاس همدان ۱–۳ فولاد خوزستان

 

هفته‌ی پانزدهم‌:‌

سپاهان ۲–۰ ابومسلم

استیل آذین ۲–۱ پرسپولیس

پیکان ۱–۱ راه آهن

استقلال تهران ۲–۱ شاهین بوشهر

تراکتور سازی ۱–۰ مس کرمان

مقاومت سپاسی ۰–۲ ذوب آهن

سایپا ۲-۴ استقلال اهواز

فولاد خوزستان ۲–۱ صبا

ملوان ۱–۰ پاس

 

هفته‌ی شانزدهم:‌

پیکان ۱-۴ سپاهان

پرسپولیس ۲ -۱ ابومسلم

راه آهن ۳–۲ استقلال

مس ۲–۶ استیل آذین

شاهین ۰–۰ مقاومت سپاسی

استقلال اهواز ۲-۳ تراکتورسازی

ذوب آهن ۱–۰ فولاد خوزستان

پاس همدان ۱–۳ سایپا

صبای قم ۰-۱ ملوان

 

هفته‌ی هفدهم:‌جمعه ۶ آذر ۱۴:۰۰

سایپا ۰–۰ صبا

ملوان ۰–۱ ذوب آهن

مقاومت سپاسی ۲–۱ راه آهن

استیل آذین ۰–۱ استقلال اهواز

فولاد خوزستان ۰–۰ شاهین

تراکتور ۲–۲ پاس

شنبه ۷ آذر ۱۴:۰۰

ابومسلم ۱–۰ مس کرمان

سپاهان ۲–۱ پرسپولیس

استقلال ۳–۱ پیکان ۱۶:۱۵

.

 

 


هفته هجدهم

استیل آذین۲- ۲ پاس همدان

مقاومت شهید سپاسی۱- ۰ پیکان

ابومسلم خراسان ۲- ۰ استقلال اهواز

ملوان انزلی ۰- ۰ شاهین بوشهر

تراکتور سازی ۳– ۱ صبا قم

سایپا ۲- ۱ذوب آهن

فولاد خوزستان۴- ۰ راه آهن

پرسپولیس ۲- ۰ مس کرمان

سپاهان ۲ – ۰ استقلال

 

 

هفته نوزدهم

پنج شنبه ۱۹ آذر

راه آهن ۱-۲ ملوان

استقلال اهواز ۱-۰ پرسپولیس

جمعه ۲۰  آذر

مس کرمان  ۲-۳ سپاهان

پیکان  ۱-۱  فولاد

پاس  ۱-۰   ابومسلم

صبا  ۴-۲  استیل آذین

شاهین ۲-۰ سایپا

ذوب آهن ۱-۰  تراکتورسازی

استقلال ۳-۲ مقاومت

 

 

هفته بیستم

پنج شنبه ۲۶ آذر  ۱۴:۰۰

ملوان ۰-۱ پیکان

ابومسلم ۱-۳ صبا

سایپا  ۲-۱ راه آهن

استیل آذین ۲-۲ ذوب آهن

مس ۲-۰ استقلال اهواز

فولاد اهواز ۱-۱ استقلال ۱۶:۱۵

جمعه ۲۷  آذر  ۱۴:۰۰

سپاهان ۵-۱  مقاومت

تراکتورسازی  ۱-۱ شاهین

پرسپولیس ۱-۰ پاس  ۱۵:۰۰

 

 

هفته بیست و یکم: سه شنبه ۱/۱۰/۸۸

پیکان ۱–۱ سایپا

استقلال اهواز ۰–۵ سپاهان

استقلال تهران ۲–۲ ملوان انزلی

چهارشنبه ۲/۱۰/۸۸

ذوب آهن ۳–۱ ابومسلم خراسان

راه آهن ۰–۰ تراکتورسازی

شاهین بوشهر ۱–۲ استیل آذین

پاس ۱–۰ مس کرمان

مقاومت سپاسی ۰–۱ فولاد خوزستان

صبای قم ۱–۱ پرسپولیس

 

 

 

هفته‌ی بیست و دوم:

ابومسلم ۱-۱ شاهین

استقلال اهواز ۰-۱ پاس

سپاهان ۱-۱ فولاد خوزستان

پرسپولیس ۱-۱ ذوب آهن

تراکتورسازی ۱-۰ پیکان

راه آهن ۱-۱ استیل آذین

سایپا ۱-۱ استقلال

مس ۰ -۰ صبا

ملوان  ۱-۰ مقاومت سپاسی

 

 

هفته‌ی بیست و سوم:

پاس همدان ۱-۱ سپاهان

پیکان ۰-۱ استیل آذین

راه آهن  ۱-۰  ابومسلم

استقلال تهران  ۲-۲ تراکتور

ذوب آهن  ۰-۰  مس کرمان

مقاومت سپاسی ۰-۰ سایپا

فولاد خوزستان ۰-۰  ملوان

صبا  ۲-۰ استقلال اهواز

شاهین ۴-۱ پرسپولیس

 

 

هفته‌ی بیست و چهارم:

استیل آذین  ۰-۲ استقلال

پاس ۲-۱ صبا

استقلال اهواز  ۱ -۲ ذوب آهن

ابومسلم  ۲-۱ پیکان

مس  ۱-۰ شاهین

ترا کتور ۰-۰ مقاومت سپاسی

سپاهان  ۱-۰ ملوان

پرسپولیس ۱-۰ راه آهن

سایپا  ۰-۲ فولاد خوزستان

 

 

هفته‌ی بیست و پنجم:

استقلال ۳ – ۱ ابومسلم

ذوب آ‌هن ۰ -۱ پاس

صبا  ۲-۲ سپاهان

پیکان ۱-۳ پرسپولیس

راه‌آهن  ۳-۲ مس

مقاومت  ۱-۲ استیل آذین

شاهین ۰-۰ استقلال اهواز

فولاد  ۱-۱ تراکتور

ملوان ۱-۰ سایپا

 

 

هفته‌ی بیست و ششم:

سپاهان ۵-۱ سایپا

پرسپولیس ۲ – ۱ استقلال

مس ۳-۳ پیکان

ابومسلم۳ -۰ مقاومت

استقلال اهواز ۱-۳ راه آهن

استیل آذین ۲-۳ فولاد خوزستان

پاس ۰-۱ شاهین

تراکتور ۲-۱ ملوان

صبا ۱-۱ ذوب آ‌هن

 

 

هفته‌ی بیست و هفتم:

سپاهان  ۰-۱ ذوب آهن

مقاومت سپاسی ۱-۲ پرسپولیس

پیکان ۳-۱ استقلال اهواز

فولاد خوزستان ۱ -۰ ابومسلم

راه آهن ۰-۰ پاس همدان

ملوان ۱-۳ استیل آذین

شاهین ۱-۰ صبا

سایپا ۱-۰ تراکتور

مس۱-۲ استقلال

 

 

هفته‌ی بیست و هشتم:

تراکتورسازی ۱-۱ سپاهان

پرسپولیس ۱-۰ فولاد خوزستان

پاس همدان ۲-۲ پیکان قزوین

ابومسلم ۲-۱ ملوان انزلی

صبا ۰-۱ راه آهن

استیل آذین ۴-۳ سایپا کرج

ذوب آهن ۱-۰ شاهین بوشهر

استقلال اهواز ۰-۲ استقلال

مس کرمان ۰-۰ مقاومت

 

 

هفته‌ی بیست و نهم:

سپاهان ۲-۰ شاهین

ملوان ۱-۱ پرسپولیس

پیکان ۱-۱ صبا

سایپا ۱-۰ ابومسلم

ذوب آهن ۰-۰ راه آهن

تراکتور ۲-۱ استیل آذین

استقلال ۱-۰ پاس همدان

فولاد خوزستان ۰-۴ مس کرمان

مقاومت سپاسی ۳-۲ استقلال اهواز

 

 

هفته‌ی سی ام:

استیل آذین ۲ -۱ سپاهان

پرسپولیس ۰-۲ سایپا

ذوب آهن ۲ – ۲ پیکان

ابومسلم ۱ -۰ تراکتور سازی

صبا ۲-۱ استقلال تهران

مس ۴-۲ ملوان

پاس ۳-۱ مقاومت سپاسی

استقلال اهواز  ۰-۱ فولاد خوزستان

شاهین  ۳-۱ راه آهن

 

 

هفته‌ی سی و یکم :‌

سپاهان ۲ -۰ راه آهن

تراکتور ۱-۱ پرسپولیس

پیکان ۰-۲ شاهین

استیل آذین ۰ -۰ ابومسلم

استقلال تهران ۱ – ۰ ذوب آهن

سایپا ۲-۱ مس کرمان

مقاومت سپاسی ۱ -۴ صبا

ملوان  ۱-۰ استقلال اهواز

فولاد خوزستان ۳-۲ پاس همدان

 

 

 

هفته‌ی سی و دوم :‌

ابومسلم ۲-۲ سپاهان

پرسپولیس۰ – ۰ استیل آذین

راه آهن ۳ -۰  پیکان

شاهین بوشهر ۰-۱ استقلال تهران

مس کرمان ۳-۲ تراکتور سازی

ذوب آهن  ۲-۰ مقاومت سپاسی

استقلال اهواز ۴-۴ سایپا

صبا  ۱-۱ فولاد خوزستان

پاس ۱ -۱ ملوان

 

 

 

هفته‌ی سی و سوم :‌

سپاهان ۲-۱ پیکان

ابومسلم ۳-۱ پرسپولیس

استقلال ۱ -۰ راه آهن

استیل آذین  ۱-۱ مس

مقاومت سپاسی ۰ -۱ شاهین

تراکتورسازی۲-۱ استقلال اهواز

فولاد خوزستان ۱ -۱ ذوب آهن

سایپا ۳-۰ پاس همدان

ملوان۱-۳ صبای قم

 

 

 

هفته‌ی سی و چهارم :‌

صبا ۲-۲ سایپا

ذوب آهن ۳-۰ ملوان

راه آهن۰-۰ مقاومت سپاسی

استقلال اهواز۱-۱ استیل آذین

شاهین۰-۱ فولاد خوزستان

پاس ۱-۱ تراکتور

مس کرمان ۵-۲ ابومسلم

پرسپولیس ۱-۱ سپاهان

پیکان ۱-۱ استقلال

 

برای ثبت نظرات خود بدون نیاز به تایید عضو کانال تلگرام پرسپولیس نیوز شوید(کلیک کنید)