نظرات یک استقلالی را در سایت ملاحظه کنید که خودش را پرسپولیسی جا میزند و برای تیم دلسوزی میکند و وقتی ماهیتش روشن میشود رنگ عوض می کند:

مطمئن باشید نظرات تمام افرادی که شائبه هواداری از رقیب در پوشش هواداری از تیم خودی و قصد تضعیف تیم را داشته باشند در این سایت تایید نخواهد شد.

 

برای ثبت نظرات خود بدون نیاز به تایید عضو کانال تلگرام پرسپولیس نیوز شوید(کلیک کنید)