پرسپولیس نیوز : پرسپولیسی ها بازهم خوشحالی عجیب و جالب انجام دادند.

 پرسپولیس موفق شد با تک گل مهدی طارمی صنعت نفت آبادان را شکست دهد. بعد از این گل چند نفر از بازیکنان پرسپولیس فرشاد احمدزاده را در آغوش گرفتند و بلند کردند و سپس به سان بازی های قدیمی که بچه ها انجام می دادند او را به صورت شماتیک تاب دادند.

این جور خوشحالی ها نزد پرسپولیسیها معروف است اما این مدل جدیدترین آن است.

 

 

 

 

برای ثبت نظرات خود بدون نیاز به تایید عضو کانال تلگرام پرسپولیس نیوز شوید(کلیک کنید)