پرسپولیس نیوز: مجموعه عکس های تمرین امروز پنجشنبه ۲۵ دی پرسپولیس در ورزشگاه پژوهشگاه نفت:

*سایت باشگاه پرسپولیس