مرجع خبری پرسپولیس : گزارش تمرین امروز پرسپولیس و حواشی آن (حضور اولادی ) به روایت عکس

روی ادامه مطلب کلیک کنید…

 

http://www.perspolisnews.com/images/T_19_or/1.jpg

 

 

http://www.perspolisnews.com/images/T_19_or/2.jpg

 

http://www.perspolisnews.com/images/T_19_or/3.jpg

 

http://www.perspolisnews.com/images/T_19_or/11.jpg

 

http://www.perspolisnews.com/images/T_19_or/4.jpg

 

http://www.perspolisnews.com/images/T_19_or/6.jpg

 

http://www.perspolisnews.com/images/T_19_or/7.jpg

 

http://www.perspolisnews.com/images/T_19_or/8.jpg

 

http://www.perspolisnews.com/images/T_19_or/9.jpg

 

http://www.perspolisnews.com/images/T_19_or/10.jpg