رئیس سازمان لیگ فوتبال با ارسال نامه‌ای به باشگاه‌ها و هیات های استانی تاکید کرد برگزاری بازی در چمن مصنوعی تحت هیچ شرایطی مورد تایید سازمان لیگ نمی‌باشد.

به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، حیدر بهاروند، رییس سازمان لیگ فوتبال با ارسال نامه ای در به اتمام رساندن رقابتهای لیگ برتر و فراهم آوری بهترین شرایط هیات های فوتبال استانها و باشگاهها تاکید کرد که رقابتهای لیگ برتر در زمین چمن طبیعی باید برگزار شود.

در نامه بهاروند به باشگاهها و هیاتهای فوتبال آمده است:

با هدف ارتقا کیفیت هر چه بهتر میزبانی مسابقات لیگ برتر و کاهش نرخ آسـیب دیـدگی ورزشـکاران از یک سو و رعایت شـرایط مساوی در رقابتهای پیش رو، سازمان لیگ فوتبال اعلام می کند از این پس کلیه رقابتهای لیگ برتر، می بایست در چمن طبیعی با ابعاد و کیفیت اسـتاندارد برگزار شده و تحت هیچ شـرایط چمن مصنوعی با هر مدل و کیفیتی مورد نظر و تایید سازمان لیگ نمی باشد .

از آنجا که این امربه عنوان یک دسـتورالعمل و ابلاغیه سراسـری می باشـد ، لـذا در رابطه با هیچ یک از باشـگاهها حاظر در لیگ برتر قابل اغماض و یا استثنا نبوده و الزامًا می بایست باشگاه میزبان علاوه برسایر موارد مرتبط با میزبانی موضوع فوق را نیز فراهم فرماید .

قاعـدتًا هرگونه مغایرت و مخالفت با این موضوع مورد پـذیرش نبوده و مسـئولیت عـدم تحقق موارد خواسـته شـده مسـتقیما به عهده باشـگاه مربوطه است.

بدیهی است سازمان لیگ مجاز می باشد در رابطه با این امر تصمیمات مقتضی ازجمله لغو میزبانی و بررسی انتقال مسابقات مربوطه را به ورزشگاه دیگر و یا استانهای همجوار اتخاذ کند.

 

برای ثبت نظرات خود بدون نیاز به تایید عضو کانال تلگرام پرسپولیس نیوز شوید(کلیک کنید)