* محاسبه امتیازات تیم شمس آذر قزوین با احتساب کسر 3 امتیاز صورت گرفته است.