پرسپولیس نیوز: کمیته استیناف فدراسیون در خصوص تعدادی از پرونده های مطروحه رای صادر کرد.

پس از درخواست تجدید نظر خواهی نسبت به تعدادی از صدور رایآرای صادره از سوی کمیته تعیین وضعیت فدراسیون ، کمیته استیناف به شرح زیر اتخاذ تصمیم کرد.

۱-تجدید نظر خواهی باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال نسبت به رای صادره از سوی کمیته تعیین وضعیت فدراسیون به شماره ۱۶۳ مورخ ۲۵/۱۱/۹۶ ( پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۵۰ ریال بابت قرارداد و ۰۰۰/۰۰۰/۳ ریال بابت هزینه دادرسی در حق معصومه فرید غلامی ) مردود اعلام و رای کمیته تعیین وضعیت عینا تایید شد.

۲-تجدید نظر خواهی باشگاه فرهنگی ورزشی فولاد مبارکه سپاهان اصفهان نسبت به رای صادره از سوی کمیته تعیین وضعیت فدراسیون به شماره ۳۳/۱۷۳۱۶/۲۶۱ مورخ ۱۷/۱۰/۹۶ ( پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۸۵۰/۵ ریال بابت قرارداد و ۰۰۰/۰۰۰/۱۱۷ ریال بابت هزینه دادرسی در حق عبداله کرمی با وکالت بهروز جوانمردی ) مردود اعلام و رای کمیته تعیین وضعیت عینا تایید شد.

۳-تجدید نظر خواهی باشگاه فرهنگی ورزشی مس کرمان نسبت به رای صادره از سوی کمیته تعیین وضعیت فدراسیون به شماره ۱۲۶ مورخ ۲۰/۱۰/۹۶ ( پرداخت مبلغ ۵۸۳/۹۲۸/۸۲۳ ریال بابت قرارداد و ۰۰۰/۵۰۰/۱۶ ریال بابت هزینه دادرسی در حق علی یونس المشیری ) مردود اعلام و رای کمیته تعیین وضعیت عینا تایید شد.

 

برای ثبت نظرات خود بدون نیاز به تایید عضو کانال تلگرام پرسپولیس نیوز شوید(کلیک کنید)